Kwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GGz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Kinder & Jeugd Psychologie Zeist. Op verzoek kan deze worden ingezien. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut kun je vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee je rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Al je gegevens vallen onder de privacywet en alle informatie die de praktijk over je heeft, is vertrouwelijk. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder toestemming. Je dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Informatie en toestemming

Kinderen tot 12 jaar
Bij kinderen onder de 12 jaar, krijgen de ouders volledig inzicht in het dossier. Ouders nemen de beslissingen over het onderzoek en de behandeling van hun kind. Het kind krijgt altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg over het traject.

Jongeren van 12 tot 16 jaar
Jongeren tussen 12 en 16 jaar weten vaak goed wat ze willen. Hun mening wordt serieus genomen. Zowel de jongere als de ouders hebben recht op volledige informatie. Beiden moeten in principe toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Als de jongere graag behandeling wil terwijl de ouders geen toestemming geven en deze wens weloverwogen blijft volhouden, dan kan de hulpverlener toch besluiten om de behandeling door te laten gaan. Als de jongere behandeling weigert kan de behandeling niet plaatsvinden.

Jongeren vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig, op één uitzondering na: voor opname in een kliniek is tot 18 jaar toestemming van de ouders nodig.

Klachtregeling

Mijn streven is om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Uiteraard hoor ik dat graag zo snel mogelijk zodat we hierover in gesprek kunnen gaan en een oplossing kunnen vinden. Indien een gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt en je een klacht wilt indienen, dan kan dat bij https://www.klachtenportaalzorg.nl/. Zij behandelen alleen klachten over het beroepsmatig handelen, geen klachten van financiële aard.

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vind je via: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

Compliment

Wanneer je tevreden bent over de geboden zorg kun je dit uiteraard ook kenbaar maken. Hiervoor kun je terecht op de website van Zorgkaart Nederland: www.zorgkaartnederland.nl